ลำดับ รหัส รายการ ราคา
1 2563/001-1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 130,000 บาท
2 2563/001-2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 350,000 บาท
3 2563/002-1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 240,000 บาท
4 2563/002-2 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 1,000,000 บาท
5 2563/003-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 17,000 บาท
6 2563/003-2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
22,000 บาท
7 2563/003-3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2
* (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)
30,000 บาท
8 2563/003-4 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 17,000 บาท
9 2563/003-5 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 23,000 บาท
10 2563/004-1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * 16,000 บาท
11 2563/004-2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * 22,000 บาท
12 2563/005-1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 2,800 บาท
13 2563/005-2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 6,000 บาท
14 2563/005-3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 21,000 บาท
15 2563/005-4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 120,000 บาท
16 2563/005-5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 5,400 บาท
17 2563/005-6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 23,000 บาท
18 2563/006-1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 บาท
19 2563/006-2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 6,300 บาท
20 2563/006-3 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้าต่อนาที) 2,600 บาท
21 2563/006-4 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้าต่อนาที) 8,900 บาท
22 2563/006-5

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้าต่อนาที)

15,000 บาท
23 2563/006-6 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี แบบ Network แบบที่ 1 (18 หน้าต่อนาที) 10,000 บาท
24 2563/006-7 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้าต่อนาที) 27,000 บาท
25 2563/006-8 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3 54,000 บาท
26 2563/006-9 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 7,500 บาท
27 2563/006-10 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ 10,000 บาท
28 2563/006-11 เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี 15,000 บาท
29 2563/007-1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,200 บาท
30 2563/007-2 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 17,000 บาท
31 2563/007-3 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 29,000 บาท
32 2563/007-4 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 36,000 บาท
33 2563/008-1 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 2,800 บาท
34 2563/008-2 จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 3,700 บาท
35 2563/009-1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 บาท
36 2563/009-2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,800 บาท
37 2563/009-3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 12,000 บาท
38 2563/010-1 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 11,000 บาท
39 2563/010-2 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 2 20,000 บาท
40 2563/011-1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3,800 บาท
41 2563/011-2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 28,000 บาท
42 2563/012-1 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 12,000 บาท
43 2563/012-2 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 700 บาท
44 2563/014-1.1 อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) 700 บาท

 

ดาวน์โหลดทั้งหมด