แบบรายงานผลการจัดซื้อ กล้องพร้อมไมโครโฟน(Web Camera) และลำโพง