บันทึกที่ กษ 0608/ว 584 ลวท. 4 ก.ค. 51 ขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร์

แบบสำรวจการขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร์ฯ (ใช้งานผ่านเครือข่ายแบบใช้สาย) -ยกเลิก

แบบสำรวจการขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร์ฯ (ใช้งานผ่านเครือข่ายแบบไร้้สาย) -ยกเลิก

แบบสำรวจการขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (Printer) -ยกเลิก

บันทึกที่ กษ 0608 /ว2435 ลวท. 5 ก.พ. 53 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ

สรุปนโยบายการใช้งาน -เอกสารแนบ กษ 0608 /ว2435

บันทึกที่ กษ 0608 /ว22375 ลวท. 19 ต.ค. 53 การบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตฯ

กระบวนการแจ้งขึ้นทะเบียนคอมฯ -เอกสารแนบ กษ 0608 /ว22375

แบบฟอร์มแจ้งขึ้นทะเบียนคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ (NR-Form) - แบบฟอร์มใหม่ ทดแทนรายการที่ 3-5