สำหรับบุคคลทั่วไป

head eservice 01

 

e-movement1

 

1.  ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement)  
ในส่วนของการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์(สำหรับผู้ประกอบการ)

 • การดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกันการบริหาร
 • ระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ถาม - ตอบ 

 

 

e-service1

 

 2. ระบบมาตรฐานปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : สำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ 
     1. ระบบขอและอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์
     2. ระบบขอและอนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ 
     3. ระบบขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
     4. ระบบขอใบรับรอง Health Certificate
     5. ระบบขออนุญาตผลิต/ขาย/นำเข้าอาหารสัตว์
     6. ระบบขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

trace1

 

3. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่เนื้อ(Traceability)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 


trace2

 

4. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

trace3

 

5. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

milk

 

6.ระบบบันทึกข้อมูลและการจำหน่ายน้ำนมดิบ 
(Fresh Milk Management)
 • การดำเนินการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

dhi

 

7. โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม (DHI For Windows)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
 • การบริหารระบบ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

 

 

 

dog

 

8.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)

 • การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
 • การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 

 

 

nok

 

9. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

 • การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
 • การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

 

 

 

research

 

10. ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

HONGSAMUT

 

11. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลงานวิจัย

 • การดำเนินการ : กองแผนงาน 
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

km

 

12. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

 

 

 

book

 

13. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป)

 

 

request


14. ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์
 • การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ 
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

line2

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

head eservice2 01

 

  ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เจ้าหน้าที่)  

1. ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Movement) ในส่วนของการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

 • การดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ถาม - ตอบ

 

 

e-service2

 

2. ระบบมาตรฐานปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : สำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ 
     1. ระบบขอและอนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ 
     2. ระบบขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
     3. ระบบขอใบรับรอง Health Certificate
     4. ระบบขออนุญาตผลิต/ขาย/นำเข้าอาหารสัตว์
     5. ระบบขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

regislives


3. ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

gis2

 

4. ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์  
 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

trace1 

 

5. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่เนื้อ(Traceability)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

trace2

6. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

trace3

7. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

nid

 

8. ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID)

 • การดำเนินการ : กองสารวัตรและกันกัน
 • การบริหารระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

milk

 

9. ระบบบันทึกข้อมูลและการจำหน่ายน้ำนมดิบ (Fresh Milk Management)

 • การดำเนินการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • การบริหารระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

dhi

 

10. โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม(DHI For Windows)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
 • การบริหารระบบ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

dairy

 

11. ระบบฐานข้อมูลโคนม

 • การดำเนินการ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

 

nok

 

12. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

 • การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
 • การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

 

research

 

13. ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
 • การบริหารระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

HONGSAMUT

 

14. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลงานวิจัย

 • การดำเนินการ : กองแผนงาน 
 • การบริหารระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

km

 

14. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
 • การบริหารระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

 

 

docimage

 

15. ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์

 

docimage2

 

16. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(เจ้าหน้าที่)

 

eop

 

17. ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

 • การดำเนินการ : กองแผนงาน
 • การบริหารระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

dpis

 

18. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)

 • การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ 
 • การบริหารระบบ : กองการเจ้าหน้าที่

 

salary

 

19. ระบบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : กองคลัง
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

web

 

20. ระบบจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดทำเว็บไซต์

 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 meeting1

21. ระบบจองห้องประชุมกรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : สำนักงานเลขานุการกรม
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
line2

 

 

ขอใช้บริการ

head eservice3 01

 

24

 

1. บริการระบบแจ้งข่าวข้อความสั้น (SMS)                                                         

 • ผู้ให้บริการ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.
 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

e-mail

 

 2. บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (เวอร์ชั่น 2)                  

 • ผู้ให้บริการ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.
 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

sarabun

 

3.บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 • ผู้ให้บริการ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.
 • การดำเนินการ : สำนักงานเลขานุการกรม
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

webconference

 

4.บริการระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ GIN Conference

 • ผู้ให้บริการ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.
 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
line2

 

 

Application

head eservice5

 

gis

 

1. ไฟล์ติดตั้งระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์      

 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

regislives

 

2.ไฟล์ติดตั้งระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน      

 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด :

 playstore

 

 dldplus

 

3.ไฟล์ติดตั้งระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์  

 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด :

 appstore playstore

 

dld40

 

4.ไฟล์ติดตั้งระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 

 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด : 

appstore playstore 

line2

 

Edux21Consultoria Slot Server Pro Daftar Buku303 Daftar Buku303 Daftar Slot Gacor Daftar Server Kamboja Daftar Server Luar Daftar Server Thailand Daftar Server Thailand Daftar Pro Kamboja PG Soft Daftar Server Vietnam Daftar Server Myanmar Daftar Server Luar Daftar Slot Gacor Daftar Pro Kakek Daftar Slot VIP Daftar Slot Hoki Daftar Slot Hacker Daftar Slot Zeus Tips Menang Slot Daftar Pro Thailand Daftar Server Thailand Daftar Sbobet88 Daftar Server Luar Daftar Slot Demo Daftar Sbobet88 Daftar Server Vietnam Slot Server Thailand Slot Server Kamboja Akun Pro Rusia Akun Pro Server Luar Demo Slot slot server taiwan slot server rusia slot server hongkong slot server jepang slot server china Slot Server Thailand Slot PG Soft Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Server Thailand Slot Bonanza Mega Roulette Pragmatic Slot Server Kamboja Slot Server Malaysia Slot Server Macau Akun Pro Singapore Akun Pro Malaysia Slot Server Korea Akun Pro Malaysia Slot Server Hongkong Akun Pro Jepang Akun Pro Myanmar slot server thailand slot server thailand slot server filipina slot server jepang slot server malaysia slot server malaysia akun pro kamboja Slot Kamboja Slot Server Myanmar Slot Server Malaysia Slot Server Malaysia Slot Demo Slot Server Luar Slot Server Luar Slot Zeus Slot PG Soft Slot Server Thailand slot server filipina slot server thailand akun pro kamboja slot server malaysia akun pro taiwan akun pro kamboja akun pro thailand akun pro taiwan akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro peru akun pro vietnam slot server kamboja slot server thailand slot server myanmar slot server vietnam slot server malaysia slot server filipina slot server jepang slot server singapore slot server spain akun pro taiwan akun pro thailand akun pro malaysia akun pro jepang akun pro swiss akun pro vietnam akun pro singapore akun pro peru akun pro china akun pro hongkong Slot Server Luar Slot Server Thailand Sbobet88 slot server thailand slot server jepang slot server myanmar Slot Server Thailand