สำหรับบุคคลทั่วไป

head eservice 01

 

e-movement1

 

1.  ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Movement)  
ในส่วนของการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์(สำหรับผู้ประกอบการ)

 • การดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกันการบริหาร
 • ระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ถาม - ตอบ 

 

 

e-service1

 

 2. ระบบมาตรฐานปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : สำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ 
     1. ระบบขอและอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์/ซากสัตว์
     2. ระบบขอและอนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ 
     3. ระบบขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
     4. ระบบขอใบรับรอง Health Certificate
     5. ระบบขออนุญาตผลิต/ขาย/นำเข้าอาหารสัตว์
     6. ระบบขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

trace1

 

3. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่เนื้อ(Traceability)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 


trace2

 

4. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

trace3

 

5. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

milk

 

6.ระบบบันทึกข้อมูลและการจำหน่ายน้ำนมดิบ 
(Fresh Milk Management)
 • การดำเนินการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

dhi

 

7. โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม (DHI For Windows)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์
 • การบริหารระบบ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

 

 

 

dog

 

8.โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า
(Thai Rabies Net)

 • การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
 • การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์

 

 

 

nok

 

9. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

 • การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
 • การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

 

 

 

research

 

10. ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

HONGSAMUT

 

11. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลงานวิจัย

 • การดำเนินการ : กองแผนงาน 
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

km

 

12. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

 

 

 

book

 

13. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(บุคคลทั่วไป)

 

 

request


14. ระบบศูนย์รับข้อร้องเรียนกรมปศุสัตว์
 • การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ 
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

line2

 

สำหรับเจ้าหน้าที่

head eservice2 01

 

  ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เจ้าหน้าที่)  

1. ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Movement) ในส่วนของการเคลื่อนย้ายสัตว์ซากสัตว์
(สำหรับเจ้าหน้าที่)

 • การดำเนินการ : กองสารวัตรและกักกัน
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ถาม - ตอบ

 

 

e-service2

 

2. ระบบมาตรฐานปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : สำนักควบคุมป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ 
     1. ระบบขอและอนุญาตตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์ 
     2. ระบบขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
     3. ระบบขอใบรับรอง Health Certificate
     4. ระบบขออนุญาตผลิต/ขาย/นำเข้าอาหารสัตว์
     5. ระบบขออนุญาตจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

regislives


3. ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

gis2

 

4. ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์  
 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

trace1 

 

5. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมไก่เนื้อ(Traceability)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

trace2

6. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมสุกร(Traceability)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

trace3

7. ระบบตรวจสอบย้อนกลับอุตสาหกรรมโคเนื้อ(Traceability)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

nid

 

8. ระบบการทำเครื่องหมายและขึ้นทะเบียนสัตว์แห่งชาติ (NID)

 • การดำเนินการ : กองสารวัตรและกันกัน
 • การบริหารระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

milk

 

9. ระบบบันทึกข้อมูลและการจำหน่ายน้ำนมดิบ (Fresh Milk Management)

 • การดำเนินการ : สำนักส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
 • การบริหารระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

dhi

 

10. โปรแกรมการจัดการฟาร์มโคนม(DHI For Windows)

 • การดำเนินการ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
 • การบริหารระบบ : สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 

dairy

 

11. ระบบฐานข้อมูลโคนม

 • การดำเนินการ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
 • การบริหารระบบ : สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์

 

nok

 

12. ระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก

 • การดำเนินการ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์
 • การบริหารระบบ : สำนักควบคุม ป้องกัน และโรคระบาดสัตว์

 

research

 

13. ระบบงานวิจัยกรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์
 • การบริหารระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

HONGSAMUT

 

14. ระบบฐานข้อมูลห้องสมุดและฐานข้อมูลงานวิจัย

 • การดำเนินการ : กองแผนงาน 
 • การบริหารระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

km

 

14. เว็บไซต์การจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์
 • การบริหารระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะทำงานจัดการความรู้กรมปศุสัตว์

 

 

docimage

 

15. ระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์

 

docimage2

 

16. ระบบเอกสารเผยแพร่กรมปศุสัตว์(เจ้าหน้าที่)

 

eop

 

17. ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

 • การดำเนินการ : กองแผนงาน
 • การบริหารระบบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

dpis

 

18. ระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS)

 • การดำเนินการ : กองการเจ้าหน้าที่ 
 • การบริหารระบบ : กองการเจ้าหน้าที่

 

salary

 

19. ระบบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : กองคลัง
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

web

 

20. ระบบจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดทำเว็บไซต์

 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 meeting1

21. ระบบจองห้องประชุมกรมปศุสัตว์

 • การดำเนินการ : สำนักงานเลขานุการกรม
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
line2

 

 

ขอใช้บริการ

head eservice3 01

 

24

 

1. บริการระบบแจ้งข่าวข้อความสั้น (SMS)                                                         

 • ผู้ให้บริการ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.
 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

e-mail

 

 2. บริการระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (เวอร์ชั่น 2)                  

 • ผู้ให้บริการ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.
 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

sarabun

 

3.บริการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

 • ผู้ให้บริการ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.
 • การดำเนินการ : สำนักงานเลขานุการกรม
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

webconference

 

4.บริการระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ GIN Conference

 • ผู้ให้บริการ : สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ.
 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
line2

 

 

Application

head eservice5

 

gis

 

1. ไฟล์ติดตั้งระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์      

 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

regislives

 

2.ไฟล์ติดตั้งระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน      

 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด :

 playstore

 

 dldplus

 

3.ไฟล์ติดตั้งระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์  

 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด :

 appstore playstore

 

dld40

 

4.ไฟล์ติดตั้งระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 

 • การดำเนินการ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • การบริหารระบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ดาวน์โหลด : 

appstore playstore 

line2