หลักฐานอ้างอิง

 1. แบบฟอร์ม 1 ตารางแสดงกระบวนงานที่เป็นภารกิจหลักตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
 2. แบบฟอร์ม 2 แผนการปรับปรุงกระบวนงานระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 
  - กระบวนงานเดิม | กระบวนงานใหม่  (ไฟล์ .pdf)
  - กระบวนงานเดิม | กระบวนงานใหม่ (ไฟล์ .xlsx)  
 3. รายงานการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบงาน ครั้งที่ 1
 4. รายงานการประชุมระดมความคิดเห็นและความต้องการใช้งานระบบงาน ครั้งที่ 2
 5. ตำแหน่งเว็ปไซต์ของระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 6. หนังสือแจ้งบัญชีผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์
 7. เอกสารอบรม/ชี้แจงผู้ปฎิบัติงาน
 8. คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบ | คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป 
 9. แบบฟอร์มแจ้งรายชื่อผู้ใช้งานระบบจัดเก็บเอกสารกรมปศุสัตว์