โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การบริหารจัดการและการวิเคราะห์ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลาง” จำนวน 2 หลักสูตร

ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Conference

 

หลักสูตรที่ 1 สำหรับเจ้าหน้าที่

ระหว่างวันที่ 7 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2566
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนัก/กอง จำนวน 23 หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานปศุสัตว์เขต จำนวน 9 หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน
- เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน 9 หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน (โดยเขตเลือก 1 จังหวัด/คน)

 

หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ดูแลระบบ

ระหว่างวันที่ 15 - 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566
- เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบจากสำนัก/กอง จำนวน 7 หน่วยงาน หน่วยงานละ 1 คน