ประชุมสัมมนาทิศทางการขับเคลื่อนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ณ โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี


กำหนดการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เอกสารโครงการ

 


 

เอกสารประกอบการประชุม(รวม)

 

25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

10.00 - 12.00น.    ลงทะเบียน 
พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 13.30น.    พิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งมอบนโยบา
13.30 - 14.00น.    การดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
14.00 - 15.00น.    ระบบ DLD 4.0   
15.00 - 16.00น.    การสร้างเว็บไซต์อย่างปลอดภัย   
16.00 - 17.00น.    ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562 

 

26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

09.00 - 10.00น.    การดำเนินงาน กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 
10.00 - 11.00น.    โปรแกรมระบบ elog
11.00 - 12.00น.   การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์   ปีงบประมาณ 2562
พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 17.00น.    การเยี่ยมชมดูงาน “เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ”
 
27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

08.00 - 09.00น.   การดำเนินงาน "กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์และสนับสนุนภารกิจพิเศษ"

09.00 - 12.00น.   แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นพร้อมกับนำเสนอ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้เลี้ยงสัตว์ พ.ศ 2562
พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 - 13.30น.    พิธีปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ