ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แผนการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านปศุสัตว์และการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์" วันที่ 4-6 ก.พ. 2556

- รายละเอียดโครงการ

- รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา

- แผนที่สถานที่จัดประชุมสัมมนา (ภูเขางาม รีสอร์ท จ.นครนายก)