- รายละเอียดการประชุม 

- แผนที่โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท

เอกสารประกอบการประชุม
bule arrow ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายภาครัฐ (GIN Conference )
   ไฟล์ Present | คู่มือการใช้งานระบบ | แผนผังการขอใช้งานระบบ | แบบฟอร์มการขอใช้บริการ
bule arrow แนวทางการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2557
   ไฟล์ Presentbule arrow การบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2557
    ไฟล์ Present update icon| แบบรายงานการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ |
bule arrow แนะนำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเว็บไซต์
    ไฟล์ Present update icon | เอกสารแนะนำการแก้ไขปัญหาหลังการโอนย้ายเว็บไซต์หน่วยงานไป G-Cloud | เอกสารแนะนำการป้องกันเว็บไซต์ถูก HACK

- ผลการประเมินผลโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง "ชี้แจงแผนงานการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมปศุสัตว์ ประจำปี 2557" ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2557