รายละเอียดโครงการ

ไฟล์นำเสนอ

ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน (ผอ.สุนทร รัตนจำรูญ)

ระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์ 

ประมวลภาพครั้งที่ 1

ประมวลภาพครั้งที่ 2