ประชุมสัมมนาชี้แจงแผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

bannermeeting2560

ระหว่างวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

 ณ โรงแรมกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมา

 

กำหนดการประชุม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

เอกสารโครงการ

 


 

เอกสารประกอบการประชุม(รวม)


14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

09.00 - 12.00น.   ลงทะเบียน

13.00 - 16.30น.   ความก้าวหน้าการดําเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ แผนการดําเนินงาน

                            - กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  <<Download>>

                            - กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย  

                                - ความก้าวหน้าการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  <<Download1>> 

                                - ความปลอดภัยบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์   <<Download2>>

 

 

15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

09.00 - 10.30น.  พิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้ง มอบนโยบายการดําเนินงาน ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ

                           การสื่อสารของกรมปศุสัตว์ โดย ท่านวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์

                            - <<Download>>

 

10.30 - 11.30น.  แผนการปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปีงบประมาณ 2560

                           โดย ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

                           - <<Download>>

 

11.30 - 11.50น.   วิทยากรรับเชิญ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

                           โดย คุณมานะ พานิชถาวร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

                            - <<Download>>

 

13.00 - 15.00น.   ชี้แจงแผนการดำเนินงานระบบภูมิสารสนเทศเขตเศรษฐกิจเพื่อการลงทุนด้านปศุสัตว์

                            โดย กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศปศุสัตว์

                           - <<Download>>

 

15.00 - 16.30น.   แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เรื่อง การดําเนินงาน ปรับปรุงฐานข้อมูล เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว์

 

 

16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

09.00 - 12.00น.   นําเสนอ การแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น เรื่อง การดําเนินงาน ปรับปรุงฐานข้อมูล เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว์