เรื่องที่ ๑ “การบริหารจัดการเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์” เลขทะเบียนวิชาการ ๖๕ (๒) - ๐๕๑๘ - ๑๓๕

เรื่องที่ ๒ “การพัฒนาระบบตรวจสอบรายละเอียดการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างกรมปศุสัตว์” เลขทะเบียนวิชาการ ๖๕ (๒) - ๐๕๑๘ - ๑๓๖

อ่านรายละเอียด