ban move

หนังสือที่ กษ0608/ว8383 และ กษ0608/ว8384 ลงวันที่ 25 เมษายน 2557 เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557 ช่วงที่ 1 ครั้งที่ 2

arrow เอกสารแนบ 1 หนังสือที่ กษ0608/6019 และ กษ0608/6020 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557 ช่วงที่ 1

arrow เอกสารแนบ 2 สถานะการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2557 ช่วงที่ 1

arrow เอกสารแนบ 3 แบบฟอร์มการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557 (แบบ ฐปศ.10)