ban move

หนังสือที่ กษ0608/6019 และ กษ0608/6020 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2557 เรื่อง เร่งรัดการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557 ช่วงที่ 1

arrow เอกสารแนบ 1 หนังสือที่ กษ0608/ว26922 และ กษ0608/ว26923 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การดำเนินการสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2557

arrow เอกสารแนบ 2 หนังสือที่ กษ0608/ว29628 และ กษ0608/ว29629 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 เรื่อง แผนการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

arrow เอกสารแนบ 3 สถานะการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

arrow เอกสารแนบ 4 แบบฟอร์มการตรวจสอบและยืนยันการปรับปรุงฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2557 (แบบ ฐปศ.10)