# โครงการประมาณค่าประชากรสัตว์ใหญ่เพื่อการตรวจสอบย้อนกลับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย(นำร่อง)