alt 5 ก.พ.53 ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์(TH-LiFDS) รองรับการใช้งานจากผู้บันทึกข้อมูลระดับตำบลพร้อมกัน จำนวน 1,004 ราย

 

 

 

 

 

 alt