บันทึกข้อความ ที่ กษ 0608/91 ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติหลักการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561"