บันทึกข้อความ ที่ กษ 0608/290 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561" ครั้งที่2