บันทึกข้อความ ที่ กษ 0608/112 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561"