แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2560

1. รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. รายงานแผนผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)        

          2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องการพัฒนา

          2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

3. รายงานสรุปรายงานตามตัวชี้วัด

          3.1 ข้าราชการ

          3.2 พนักงานราชการ

4. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน(Best Practice)

          4.1 โครงการส่งเสริมการพัฒนา Application สำหรับบริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐให้มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2560

1. รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. รายงานแผนผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)        

          2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องการพัฒนา

          2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

3. รายงานสรุปรายงานตามตัวชี้วัด

          3.1 ข้าราชการ

          3.2 พนักงานราชการ

4. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน(Best Practice)

          4.1 การพัฒนาเว็บไซต์ให้มีความมั่นคงปลอดภัย