แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 1/2559

1. รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. รายงานแผนผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)        

          2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องการพัฒนา

          2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

3. รายงานสรุปรายงานตามตัวชี้วัด

          3.1 ข้าราชการ

          3.2 พนักงานราชการ

4. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน(Best Practice)

          4.1 โครงการอบรมผู้พัฒนาโมบายแอปพลิเคชั่นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงานรอบที่ 2/2559

 

1. รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน

2. รายงานแผนผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจำเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)        

          2.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องการพัฒนา

          2.2 สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

3. รายงานสรุปรายงานตามตัวชี้วัด

          3.1 ข้าราชการ

          3.2 พนักงานราชการ

4. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน(Best Practice)

          4.1 โครงการฝึกอบรม "Android Programming Beginner" และ "Android Advanced Programming"