รอบการประเมิน 1/2564

รอบการประเมิน 2/2564

  • แผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
  • รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล
  • โครงการพัฒนาที่โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)