แนะนำศูนย์ฯ

 

 

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2557 กำหนดให้
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. จัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
2. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
3. ศึกษาและพัฒนาเกี่ยวกับระบบงานสารสนเทศและเครือข่าย รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสารสนเทศของกรม
4. ศึกษา วิเคราะห์ ประมวลผลทางสถิติและจัดทำรายงานด้านการปศุสัตว์
5. เป็นศูนย์กลางให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์
6 .ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

 

ที่ตั้ง : ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ เลขที่ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์ : 0-2653-4444 ต่อ 2321 , 2332

โทรสาร : 0-2653-4925

E-mail :callcenter_ict[at]dld.go.th

กลยุทธ์

 

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561 (ฉบับที่ 3)ค่านิยมหลักทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมปศุสัตว์ พ.ศ.2557-2561(ระยะ 5 ปี)

"iStar"

 

I : International  ความเป็นสากล

S : Smart  มีทักษะและความเชี่ยวชาญ

T : Technology  เทคโนโลยีทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง

A : Accuracy  ถูกต้องแม่นยำ

R : Responsibility  รับผิดชอบและตอบสนองความต้องการ

วิสัยทัศน์

“เทคโนโลยีสารสนเทศ

พัฒนาการปศุสัตว์ไทยอย่างยั่งยืน”

 

 

 

พันธกิจ

 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรมนุษย์การปศุสัตว์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนางานด้านการปศุสัตว์แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป
 2. พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูล เครือข่ายสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัยและบูรณาการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและนานาชาติ
 3. เป็นศูนย์กลางข้อมูลและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์เพื่อการพัฒนา การแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงและการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพและการวิจัยพัฒนาแก่บุคลากรเครือข่ายด้านปศุสัตว์
 4. สนับสนุนและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างการผลิต เพิ่มศักยภาพการ
  แข่งขันได้กับต่างประเทศ มีมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเป็นช่องทางและโอกาสหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้หลุดจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง

 เป้าหมายหลัก

 • Smart Livestock(ปศุสัตว์อัจฉริยะ)
 • Smart Officer(บุคลากรปศุสัตว์เชี่ยวชาญ)
 • Smart Network(เครือข่ายปศุสัตว์เข้มแข็ง)

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการให้บริการด้านปศุสัตว์(e-Service)

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสร้างความมั่นคงการผลิตและตลาดด้านปศุสัตว์(e-Livestock Security)

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการวิจัย พัฒนา สร้างนวัตกรรมและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการปศุสัตว์(e-Knowledge)

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบูรณาการและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้าน
ปศุสัตว์(e-Livestock Network)

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อมเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรภาค
ปศุสัตว์(e-Livestock Human Resource)

 ตัวชี้วัดการพัฒนา

 1. กรมปศุสัตว์มีศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์เพื่อพัฒนาต่อยอดงานด้านการ ปศุสัตว์และสร้างความมั่นคงปลอดภัยด้านการปศุสัตว์ และมีมาตรฐานข้อมูลที่เห็นพร้องร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในกรม ภายในกระทรวงและระหว่างหน่วยงานในระดับนานาชาติ
 2. พัฒนาการให้ บริการอิเล็กทรอนิกส์ของกรมปศุสัตว์เพื่อยกระดับจากผู้ปฏิบัติงานไปสู่กำกับ ดูแลงานการปศุสัตว์และสามารถให้บริการเกษตรกร ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปได้อย่างมีคุณภาพและเชื่อถือได้
 3. เพิ่มช่องทางการให้บริการด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึงเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายด้านการปศุสัตว์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

โครงสร้าง

โครงสร้างหน่วยงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกอบด้วย

messageImage 1632985012106


ฝ่ายบริหารทั่วไป

 • ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน งบประมาณการเงิน การบัญชี วัสดุภัณฑ์และการบริหารงานบุคคลของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงานธุรการทั่วไปของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

 • ศึกษาระเบียบวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมกับการสำรวจ และรวบรวมข้อมูลสถิติ
 • รวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และจัดทำรายงานสถิติการปศุสัตว์
 • เผยแพร่ข้อมูลด้านปศุสัตว์ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น Web , เอกสารหนังสือต่าง ๆ ฯลฯ
 • ประสานการดำเนินการสำรวจและการรายงานข้อมูลกับหน่วยงานภูมิภาค
 • ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และให้ความรู้ด้านวิชาการสถิติ

กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

 • จัดหาและบริหารจัดการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เครือข่าย
 • บริหารจัดการเชื่อมโยงข้อมูลของกรมฯ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 • พัฒนาโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ
 • ดูแลและบำรุงรักษาฐานข้อมูลกลางของกรมฯ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นของเครื่องคอมพิวเตอร์

กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนา และจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศของกรมปศุสัตว์
 • บริหารการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ศึกษาพัฒนารูปแบบระบบงาน และการสื่อสารข้อมูล
 • จัดทำตัวชี้วัดและการประเมินผล
 • ประสานงานให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาระบบสารสนเทศ
 • ศึกษาวิเคราะห์จัดทำมาตรฐานข้อมูลการปศุสัตว์
 • อบรม สัมมนาและจัดทำเอกสารคู่มือด้านสารสนเทศ

กลุ่มระบบภูมิสารสนเทศปศุสัตว์

 • ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาระบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศด้านการปศสัตว์
 • บริหารจัดการแผนงาน/โครงการภูมิสารสนเทศด้านการปศุสัตว์
 • รวบรวม ประมวลผล และปรับปรุงข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการปศุสัตว์
 • จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลภูมิสารสนเทศด้านการปศุสัตว์ ผ่านสื่อต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่บุคลากรของกรม ในการประมวลผลข้อมูลทางภูมิสารสนเทศ
 • ประสานการดำเนินงานสำรวจและรายงานข้อมูลภูมิสารสนเทศกับหน่วยงานภูมิภาค

 

   

ทำเนียบ CIO

ทำเนียบผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงกรมปศุสัตว์

นายประชุม อินทรโชติ

นายประชุม อินทรโชติ
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 18 กุมภาพันธ์ 2551 - 30 กันยายน 2552)

นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล

นายศิริวัฒน์ อินทรมงคล
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 15 ธันวาคม 2552 - 30 กันยายน 2553)

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 19 พฤศจิกายน 2553 - 3 พฤศจิกายน 2554)

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 4 พฤศจิกายน 2554 - 25 ธันวาคม 2557)

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 19 กุมภาพันธ์ 2558 - 23 ธันวาคม 2558)

นายโอภาส ทองยงค์

นายโอภาส ทองยงค์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 24 ธันวาคม 2558 - 16 ตุลาคม 2559)

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์

นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 17 ตุลาคม 2559 - พฤศจิกายน 2561)

somchoun

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 29 พฤศจิกายน 2561 - 27 กุมภาพันธ์ 2563)

chaiwat2564

นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 27 กุมภาพันธ์ 2563 - 27 กันยายน 2564 )

sopatch64

นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์
(ดำรงตำแหน่ง 27 กันยายน 2564 - ปัจจุบัน )

ทำเนียบผู้บริหาร


ทำเนียบผู้บริหารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
นายสัตวแพทย์วิมล จิระธนะวัฒน์
ผอ.ศูนย์สารสนเทศ
(ดำรงตำแหน่ง 13 ธันวาคม 2545 - 16 ตุลาคม 2551)
นายสุนทร รัตนจำรูญ
นายสุนทร รัตนจำรูญ
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ดำรงตำแหน่ง 17 ตุลาคม 2551 - 20 พฤศจิกายน 2559)
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล
นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ดำรงตำแหน่ง 21 พฤศจิกายน 2559 - 20 พฤศจิกายน 2561)

piroj thumrongopas

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส
ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ดำรงตำแหน่ง 20 พฤศจิกายน 2561 - ปัจจุบัน)

บุคลากร

2021 poroo

นายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส

ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

tel    0-2653-4444 ต่อ 2311
emailbutton   [at]dld.go.th

 


ฝ่ายบริหารทั่วไป

 
นางสาวรวีนภา หิรัญญโกมล
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
(เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส)
 
    0-2653-4444 ต่อ 2332
  [at]dld.go.th

 

 


นางสาวนัยนา สุขใสแก้ว 
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2332
emailbutton   naiyanas[at]dld.go.th

2021 1

 -ว่าง-
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2332
emailbutton  

 

ex3

นางสาวอารีย์  กุลอึ้ง
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2332
emailbutton   Aree.k[at]dld.go.th

2021 1
(พนักงานขับรถยนต์)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2332
emailbutton   itcenter1[at]dld.go.th

  2017 pech23
นางสาวนงณภัส พสุรัตน์
(เจ้าพนักงานธุรการ)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2332
emailbutton   nongnapas.p[at]dld.go.th

 

wek2
นายการะเวก ทัดทอง
(เจ้าพนักงานธุรการ)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2332
emailbutton   itcenter1[at]dld.go.th

 


กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ

a1
นายปิยวิทย์ ธรรมบุตร
หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ
(นักวิชาการสถิติชำนาญการ)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2341
emailbutton  piyawitt[at]dld.go.th

 

 

 

 

2017 pee23
นางสาวพานฐิศา หิรัญญะสิริ
(นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2341
emailbutton   panthisah[at]dld.go.th

pim1

นางสาวพิมพ์พิชชาภัส ศิริวัฒน์
(นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2341
emailbutton   Phimpitchaphat.s[at]dld.go.th


 


golf

นายคงสรร ธนาวุฒิ
(นักวิชการสถิติปฏิบัติการ)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2341
emailbutton   kongsun.t[at]dld.go.th

 

 

mo21

นางสาวทิพวรรณ อังกาบ
(เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2341
emailbutton   tippawan.a[at]dld.go.th

 

2017 don26
นายปิยะวิทย์ บุญเรือง
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2331
emailbutton   itcenter5[at]dld.go.th

 

2017 now23
นายธนา รัตนจำรูญ
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2341
emailbutton   thana.r[at]dld.go.th

2017 now23
นางสาวนวรัตน์ บุญทองเนียม
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2341
emailbutton   nawarat.b[at]dld.go.th
 


กลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

2017 nok23
นางสุวรรณี กาญจนภูสิต
หัวหน้ากลุ่มคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
tel    0-2653-4444 ต่อ 2342
emailbutton   suwaneek[at]dld.go.th
 
2017 ae23
นางสาวภาณุตา บุนนาค
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)
tel    0-2653-4444 ต่อ 2342
emailbutton   panuta.b[at]dld.go.th
2021 1-ว่าง-
(เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน)
tel    0-2653-4444 ต่อ 2352
emailbutton   

2017 amp2

-ว่าง-
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2342
emailbutton   kirakanok.y[at]dld.go.th

2017 boat23
นายศิริพล พจนวิเศษ
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2342
emailbutton   siriphon.po[at]dld.go.th

2017 payung23
นายพยุง ตรีกมล
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2342
emailbutton   payung.t[at]dld.go.th

2017 hui23

นายวัชรพงส์ ชื่นพิมลชาญกิจ
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2342
emailbutton   watcharaphong.c[at]dld.go.th

 

2017 aek

 นายสุรชัย  ถมวิจิตร
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2342
emailbutton   surachai.t[at]dld.go.th

 

 


กลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
tee2

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ


tel    0-2653-4444 ต่อ 2331
emailbutton   suwaneek[at]dld.go.th

 

 

ex3

-ว่าง-
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2331
emailbutton   [at]dld.go.th

pleng1

นางสาวณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2331
emailbutton   nattakan.t[at]dld.go.th


ex3
นางสาวฐรดา ไพบูลย์
(นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ)
tel    0-2653-4444 ต่อ 2331
emailbutton   taradha.p[at]dld.go.th


154659
นายพิทูร ภู่สันติ
(นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2331
emailbutton   pitoon.p[at]dld.go.th

 hill2

 -ว่าง-
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2321
emailbutton    [at]dld.go.th

 big

นายธรรมรัตน์ เนาว์สูงเนิน
(เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)

tel    0-2653-4444 ต่อ 2321
emailbutton   thammaraj.n[at]dld.go.th


 

กลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์และสนับสนุนภารกิจพิเศษ

thanom2
นายถนอม น้อยหมอ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบคลังข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์และสนับสนุนภารกิจพิเศษ
(นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ)

 
tel    0-2653-4444 ต่อ 2342
emailbutton   thanom.n[at]dld.go.th
 
 
ex3

tel    0-2653-4444 ต่อ 2342
emailbutton   [at]dld.go.th
ex3

tel    0-2653-4444 ต่อ 2342
emailbutton  [at]dld.go.th