กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตร”ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช”ตามนโยบายขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ 
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม
สามารถแปลงนโยบาย สร้างวิธีทำงานสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้

จึงได้จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนภาคการเกษตรขึ้น เพื่อให้บริการประชาชนในการขอรับบริการ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ /ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร
โดยได้มีการจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และหน่วยงานกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในส่วนของการดำเนินการจัดตั้งศูนย์บริการหลักในระดับอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอ 882 ศูนย์ทั่วประเทศจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตรประจำศูนย์บริการฯ
คอยรับเรื่องและบันทึกข้อมูลการขอรับบริการลงระบบสารสนเทศ ในรูปแบบของ web application เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการบูรณาการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และสามารถส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับการให้บริการของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช จะดำเนินการได้ 2 รูปแบบ คือ สำนักงานเกษตรอำเภอสามารถให้บริการหรือดำเนินการแก้ไขได้ทันที
เช่น การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การให้บริการคลินิกพืช การให้บริการสารชีวภัณฑ์ รวมถึงการให้คำแนะนำในการทำการเกษตร
และรูปแบบที่ต้องส่งต่อบริการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น การแจ้งปัญหาด้านการประมง ด้านปศุสัตว์ ฯลฯ

ซึ่งศูนย์บริการฯ จะช่วยคัดกรองปัญหา และติดตามการแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ หรือการรับบริการต่างๆ จากเกษตรกรได้อย่างเป็นระบบ
และส่งต่อซึ่งดำเนินการในรูปแบบของ smart office เพื่อให้เกษตรกรได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และสามารถได้รับการบริการจาก
เจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อย่างทั่วถึงครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดตามสถานะและผลการขอรับบริการได้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือประสานเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการฯ

bottom