ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ผ่านทาง https://itas.nacc.go.th/

ชองทางการตอบแบบ EIT ภายนอก