เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายพีรพันธ์ คอทอง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ทำการประชุมเพื่อหารือการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้ง 22 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง กรมปศุสัตว์ ที่มี นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นตัวแทนของกรมปศุสัตว์
ซึ่งทำการประชุม ผ่านออนไลน์ Application Zoom ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น ที่ผ่านมา