149402 0

วันพฤหัสบดี ที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานการประชุม
พร้อมกับคณะกรรมการบริหาร ได้ทำการประชุมหารือเรื่อง จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์พร้อมทั้งพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติงาน
/แผนงาน/โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์  
ในครั้งที่ 2/2566 โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตึกวิจิตรพาหนะการ ชั้น ๗ กรมปศุสัตว์
และผ่านระบบการประชุมทางไกล Application Zoom (Zoom meeting)