001 3

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ โดยมีนายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล นายสัตวแพทย์ประภาส ภิญโญชีพ นายสัตวแพทย์บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก หัวหน้ากลุ่มเทียบเท่ากอง ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์ เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อรับฟังข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการตรวจสอบห้องเย็นหรือสถานที่เก็บเนื้อสัตว์และซากสัตว์ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ (Zoom meeting) ณ ห้องพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์

ภาพ: กิตติพรรณ จินดามัง  / กลุ่มเผยแพร่ฯ / สลก. / กรมปศุสัตว์