S 27787272ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง สรุปและชี้แจงแผน/ผลการปฏิบัติงานประจำปี ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรมปศุสัตว์ ในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ และประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Conference
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์
ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 203 คน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา สามารถนำแผนและแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมปศุสัตว์ และแนวทางการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพบังเกิดผลตามวัตถุประสงค์ รวมถึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับปัญหา
อุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บังเกิดผลตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน