326973306 765837517797107 8773368842429080738 nวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 13.30 น. น.สพ. สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ น.สพ. โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสารสนเทศ ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดยมี น.สพ ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผอ.ศทส. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกรมปศุสัตว์เข้าร่วมประชุมฯ
ในที่ประชุมได้รับทราบปฏิทินการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกรมปศุสัตว์ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์