LINE ALBUM . 11.65 3เมื่อวันที่ 9-11 กันยายน 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัด โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการสื่อสารเชิงกลยุทธ์” โดย รองอธิบดี โสภัชย์ ชวาลกุล เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ลีฟ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อให้ผู้เข้าอบรม เข้าใจเทคนิคการเขียนแผนดำเนินงานเชิงกลยุทธ์ เข้าใจหลักการของการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
และสามารถจัดทำแผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ