194470

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 16.00 น ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการกรมปศุสัตว์ และประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Conferenceวัตถุประสงค์ 1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเข้าใจการใช้งานโปรแกรมระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 2.เพื่อให้เข้าใจการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(Farmer One)3 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเข้าใจพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ผู้ร่วมประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขตที่ 1-9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 หน่วยงาน และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร และ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร