LINE ALBUM 2565 2เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 ศูนย์เทศโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ด้วยการบริจาคปัจจัยและสิ่งของที่จำเป็น ให้กับมูลนิธิช่วยเหลือคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์