LINE ALBUM 1142022 31 วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรม "รดน้ำและขอพร" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 อันประกอบด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน จากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ พร้อมใจกันกราบสักการะขอพรพระพุทธอุดมสุข และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกรม จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 9 รูป และร่วมสรงน้ำพระ และ รดน้ำขอพรฯ เพื่อแสดงเจตจำนง สืบสานวัฒนธรรมด้วยการสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เป็นสิริมงคลแก่บรรดาข้าราชการ พนักงาน ทั้งนี้ ประเพณีรดน้ำดำหัว เป็นสิ่งที่ทำต่อเนื่องกันมายาวนานในปีใหม่ไทย เป็นการแสดงความเคารพและความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อสิริมงคลของชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่ามาจนทุกวันนี้