LINE ALBUM PowerPoint0

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. . ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดการฝึกอบรมเทคนิคการนำเสนอ PowerPoint อย่างมืออาชีพ ให้แก่เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนะการ กรมปศุสัตว์