25640917 1วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์โสภัชย์ ชวาลกุล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประชุมติดตามผลงานการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในกำกับดูแลของรองอธิบดี โดยมีนายสัตวแพทย์ไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ งานด้านบริการจัดการอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายในกรมปศุสัตว์ พญาไท, สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ, ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ. ปทุมธานี
การให้บริการระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (CAT Conference และ Zoom Conference) ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD 4.0) Version 2
ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์ พญาไท