25640901 2วันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และประธานคณะกรรมการธรรมภิบาลข้อมูลกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้อำนวยการสำนัก/กอง ในฐานะ คณะกรรมการฯ และผู้แทน เข้าร่วมการประชุม ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting