25640901 1เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสารสื่อสารได้จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การสร้าง Infographic โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวคิด หลักการและเทคนิคการเรื่อง การสร้าง Infographic  อย่างเข้าใจจนสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและหน่วยงานอื่นๆ ของกรมปศุสัตว์ โดยมีนายปิยะวิทย์ บุญเรือง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ให้เจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์