25640714 2เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดอบรมการใช้งานระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 หรือ (DLD 4.0) เวอร์ชั่น 2 สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมพระพิรุณ  ชั้น ๑ ตึกอำนวยการ  กรมปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคอบรมผานช่องทางออนไลน์