25631214 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ รวมกิจกรรม รวมพลังต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564

และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพูดคุยการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม

การต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ และขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์