25640108 2วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธานการหารือการพัฒนาการใช้ application เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตรแบบ smart farmer โดยมี ผู้แทนจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนจากบริษัทผู้พัฒนา Application Ling เข้าร่วม โดยตัวแทนผู้พัฒนา Application Ling ได้นำเสนอข้อมูล การทำงาน การใช้งาน และประโยชน์ในการใช้ Application Ling ในการประยุกต์ใช้เพื่อช่วยพัฒนาการทำการเกษตรของเกษตรกรในระดับรายย่อยและระดับหน่วยงานของรัฐ และผู้แทนสำนักกองได้ซักถามข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาและใช้ Application เพื่อส่งเสริมกาทำการเกษตรในรูปแบบ smart farmer ในอนาคต

ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์ พญาไท