25591216 1เมื่อวันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00น. น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสมมาตร ยิ่งยวด ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมหารือในการติดตามการดำเนินงานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์