25600705 3

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30-14.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมประชุมพิจารณาปรับปรุงแบบสำรวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (Single Form) โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์