25591129 3เมื่อวันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00น. น.สพ.ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน โดยมีผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์