25600705 2

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 9.30 - 12.00 น. นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายที่อธิบดีมอบหมาย โดยมีผู้แทนสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์