25600915 1วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 10.00 -12.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี 2560 เรื่อง ระบบปศุสัตว์ไทย 4.0 (DLD4.0) โดยมีนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์ โยธคล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์