25590223 2เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการจัดสอบประเมิณสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์