25590920 1ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดประชุมศูนย์ฯ ประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2559 โดย นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์