25590223 3


เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 -16.00 น. นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ กรมปศุสัตว์ ครั้งที่ 1/2559 โดยมีนายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ จากสำนัก/กอง เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ ชั้น 2 กรมปศุสัตว์