25590822 3เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นายโสฬส นิลยนารถ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายเสถียร จำนงกุล ปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมหารือและให้ข้อมูลผลการใช้งานระบบฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเลาขวัญ จ.กาญจนาบุรี